Skip to content

General Terms of Service

Allmänna villkor

Genom att lägga en order hos Teemji samtycker du till följande villkor och regler:

Tjänsterna på teemji.se tillhandahålls av:

Collection of oriental Stockholm AB, org nr: 559360-6600

Adress: Vasagatan 40, 111 20 Stockholm

E-post: kundservice@teemji.se

Momsregistreringsnummer: SE559360660001

1. Allmänt ( General ) 

1.1 Dessa allmänna villkor gäller från 2020-01-01. Försäljning via teemji.se sker till privatpersoner nedan gemensamt kallade ”Kund”. Varor som köps via teemji.se tillhandahålls av olika juridiska personer beroende på var varorna ska levereras eller hämtas. Kund betalar dock alltid med befriande verkan till teemji.se och teemji.se företräder anslutna juridiska personer gentemot Kund i samtliga avseenden som rör köp via teemji.se. Av Kunds kvitto framgår vilken juridisk person som säljer varor till Kund.

1.2 De villkor som är tillämpliga på Kunds beställning via teemji.se är den version som gäller på dagen för beställningen. Det åligger Kund att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i dessa allmänna villkor.

1.3 Varor sålda via teemji.se får inte säljas vidare eller på annat sätt överlåtas till tredje part utan Teemjis uttryckliga skriftliga samtycke.

1.4 Teemji förbinder sig att bekräfta alla beställningar. Detta sker dels genom ett meddelande på hemsidan och dels genom e-post till den e-postadress Kund angivit. Beställningsbekräftelse innebär inte att avtal om köp har slutits.

1.5 Teemji reserverar sig för eventuell slutförsäljning av beställd vara på teemji.se.Först sedan Kund erhåller leveransbekräftelse har avtal om köp slutits mellan Teemji och Kund.

2. Priser och avgifter ( Payment and Fees )

2.1 Priserna för de beställda varorna är priset som anges på teemji.se vid tiden för Kunds beställning. Alla priser är angivna inklusive moms. Teemji reserverar sig för eventuella felskrivningar avseende pris eller annan information på teemji.se

2.2 Fraktavgift

Vid köp för 888kr eller över 888kr  FRI FRAKT!

498-887 kr + fraktavgift 49kr

Under 498kr + fraktavgift 79kr

Dessa fraktavgifter gäller inom hela landet.

3. Betalningsmetoder ( Payment method )

3.1 Betalning kan göras med antingen bank- eller kontokort från Visa/MasterCard etc. Kunden kan betala på sätt som anges på Webbsidan.  När betalning görs med betalkort reserveras orderbeloppet när Kunden lägger ordern. Det kan i vissa fall ta upp till 7 bankdagar innan Kundens bank registrerat köpet på ditt konto. 

3.2 Teemji accepterar inte av säkerhetsskäl betalning med kontanter eller checkar. 

3.3 Teemji förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

3.4 Teemji har rätt att vid misslyckad debitering låta bli att leverera eller neka avhämtning.

  1. Leverans och transport ( Shipping & Delivery )
  2. Teemjis ambition är att i) meddela Kunden om planerad leveranstid via sms på leveransdagens morgon alternativt dagen före vid tidig morgonleverans,ii) om den estimerade leveranstidpunkten under leveransdagen ser ut att komma avvika från det planerade tidsintervallet kontaktar Teemji Kunden via sms eller telefon. 

4.1 Det är Kunden som är ansvarig för att hålla Teemji uppdaterad om Kundens uppgifter och därmed ge möjlighet att leverera till rätt adress.  Det är viktigt att Kunden uppger rätt telefonnummer när du lägger din beställning. Det är Kundens ansvar att se till att Teemji kan komma fram till adressen. 

4.2 Om inte annat särskilt avtalats skriftligen ska Kund tillse att någon finns på plats på den angivna leveransadressen under hela det angivna tidsfönstret för att ta emot leveransen. Finns inte någon mottagare av leveransen på plats returneras leveransen till Teemji och Teemji har rätt att debitera Kund en avgift om 150 kronor för omleverans.

4.3 Kan inte Kund ta emot leveransen efter angivet tidsfönster kommer Teemji snarast kontakta Kund för att avtala en ny leveranstid.

5. Varukvalitet och ångerrätt ( Product quality and right of withdrawal )

5.1 Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska Kunden kontakta Teemji kundtjänst omedelbart. Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. Teemji  ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

5.2 Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att frånträda köpeavtalet (utnyttja Kundens ångerrätt) inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan, eller väsentlig del av den. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av dagligvaror från Teemji eller i andra situationer där uttryckligt undantag finns enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits.

5.3 Om Kunden vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att Kunden skickar ett meddelande till Teemji  (till exempel e-post) om att Kunden vill utnyttja ångerrätten eller att Kunden skickar tillbaka varan före fristens utgång. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skickas till:

Email: kundservice@teemji.se, eller 

Telefon: 076-629 48 12

4. Reklamation ( Return & Exchange )

Om Kund är en konsument och det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) (”KKL”) är fel på en vara har Kund rätt att reklamera på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes till Teemjis kundservice och Kund ska kunna presentera följande uppgifter och underlag:

  • Vara
  • Beställningsdatum
  • Beställningsnummer
  • Orsak till reklamationen/felet
  • E-post eller telefonnummer till Kund
  • Kvitto (på begäran)

Kontaktuppgifter till Teemji kundservice återfinns 5.3 på sidan.

Teemji ansvar är i samtliga fall begränsat till varans värde såsom det belastat Kund samt leveransavgiften eller proportionerlig del därav.

Kund har rätt att vid tvist vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Teemji förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer avseende ärenden som hänskjutits dit.

5. Tillämplig lag och tvist ( Applicable law and dispute )

6.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Teemji kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Teemji  beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. 

6.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.